Algemene Voorwaarden Kliniek voor Dieren Woerden

Algemene voorwaarden van Kliniek voor Dieren Woerden

versie 5/18

Op alle overeenkomsten tot diergeneeskundige behandeling, diensten en/of levering van goederen, tussen KvDW en de cliënt, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenartsenpraktijk: Kliniek voor Dieren Woerden (KvDW), de daar werkzame dierenartsen dan wel de daar werkzame dierenartsassistentes voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Dierenarts: Een dierenarts in dienst van de dierenartspraktijk en/of handelend onder de verantwoordelijkheid van de dierenartsenpraktijk, bevoegd tot het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen als bedoeld in de Wet op de Uitoefening Diergeneeskunde. Die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht.

Dierenartsassistente:

Een paraveterinair vallend onder de wet op de uitoefening Diergeneeskunde en het besluit Paraveterinairen, in dienst van de dierenartsenpraktijk en/of handelend onder de verantwoordelijkheid van de dierenartsenpraktijk, bevoegd tot het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het besluit Paraveterinairen. Die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht.

 

Patiënt(en):

Het door de cliënt voor behandeling aangeboden dier of dieren, waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

 

Cliënt: De eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht.

 

Behandeling: Het doen van onderzoeken, kleine ingrepen, operaties, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of vaccinaties evenals het houden, huisvesten en verzorgen van de patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt.

Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de Cliënt om een behandeling verzoekt en de Dierenartspraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de dierenartspraktijk om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Artikel 1. Behandelingsovereenkomst.

 1. Een behandelingsovereenkomst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor behandeling aan de dierenartsenpraktijk door de cliënt, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de dierenartsenpraktijk. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch en/of schriftelijk geschieden.
 2. Van acceptatie is sprake zodra de dierenartsenpraktijk een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
 3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de dierenartsenpraktijk heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen voldoen.
 4. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de in de dierenartsenpraktijk werkzame dierenartsassistentes, dierenartsen.
 5. De dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de dierenartsenpraktijk van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is. Tenzij de Dierenartsenpraktijk opgrond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.
 6. In bijzondere gevallen kan de Dierenartsenpraktijk de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de dierenartsenpraktijk te maken kosten voor de Behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
 7. De dierenartsenpraktijk kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De dierenartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
 8. De behandelingsovereenkomst verplicht de dierenartspraktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De dierenartsenpraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
 9. Met wensen van de client wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende dierenarts niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
 10. Indien de patiënt tijdens de behandeling in de dierenartsenpraktijk overlijdt of wordt ge-euthanaseerd zal -tenzij anders overeengekomen- de dierenartsenpraktijk op rekening van de eigenaar zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoer- en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
 11. Op uitdrukkelijk wens van de cliënt wordt de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de behandelende dierenarts overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de dierenarts cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging
 12. Indien een behandelingsovereenkomst binnen 24 uur voor behandeling, eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, gereserveerde ruimtes en gereserveerde apparatuur.
 13. Door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen, dienen ten allen tijden door de cliënt vergoed te worden.
 14. De dierenarts kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:

14.1.   het vertrouwen tussen dierenarts en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat               de dierenarts geen werkbare situatie meer aanwezig acht.

14.2.   De dierenartsenpraktijk van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

14.3.   Cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

14.4.   De Cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

 1. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliënt behoeft te worden medegedeeld.

Artikel 2. Tarieven, honoraria en betaling.

 1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling van de in rekening gebrachte  tarieven en honoraria. Welke zijn opgesteld conform de tarieven van de dierenartsenpraktijk.
 2. In overeenstemming met het Nederlands recht krijgt u geen geld terug voor gekochte medicatie die u wilt retourneren.
 3. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een dierenarts en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijk aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
 4. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en medicijnen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van cliënt.
 5. Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de cliënt gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen van de patiënt als volledige verpleegdagen.
 6. De betaling is verschuldigd: primair contant terstond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen.
 7. De dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling of een betaling van het volledige bedrag te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
 8. Mocht cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de dierenartsenpraktijk is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de dierenartsenpraktijk gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de patiënt en/of de goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een patiënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform tarieven van de dierenartsenpraktijk volledig voor rekening van de cliënt, met inachtneming van het gestelde in artikel 2 sub 12 van deze algemene voorwaarden.
 9. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
 10. De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
 11. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de dierenartsenpraktijk is de cliënt naast het verschuldigde bedrag, gehouden de daarop verschenen rente van 2% per maand te voldoen en is daarnaast tevens minimaal 5 euro administratiekosten per aanmaning verschuldigd. Op de cliënt rust de plicht adreswijzingen betreffende het factuuradres tijdig door te geven aan de dierenartsenpraktijk.
 12. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliënt, naast het in artikel 2 sub 12 verschuldigd bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van 75 euro, alsmede de wettelijke rente
 13. Na afloop van de behandeling krijgt de cliënt bericht dat de patiënt kan worden opgehaald. Indien dit niet binnen vijf werkdagen na voornoemd bericht geschiedt, worden vanaf dag 5 de verblijfskosten op 50 euro per dag gesteld en wordt de cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de dierenartsenpraktijk om de patiënt te herplaatsen. Per aangetekende brief zal de cliënt hieraan worden herinnerd met de mededeling dat na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van het schrijven, de dierenartsenpraktijk daadwerkelijk tot herplaatsing zal overgaan. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.
 14. De dierenartsenpraktijk behoudt zich het wettelijk recht voor om een wettig betaalmiddel, zoals een €100 of €200 euro biljet, te weigeren.

Artikel 3. Klachten.

 1. De cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden, schriftelijk kenbaar te maken. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk ter zake enig gebrek of onvolkomenheid. Bij behandeling in een tweede dierenartsenpraktijk -zonder overleg met KvDW- vervalt de aansprakelijkheid.
 1. Indien de dierenartsenpraktijk de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht en dient de cliënt in de gelegenheid gesteld te worden om:

2.1.        indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten.

2.2.        Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is.

2.3.        Het door de cliënt betaalde bedrag te crediteren.

Zulks ter keuze van de dierenartsenpraktijk.

Artikel 4. Aansprakelijkheid.

 1. De dierenartsenpraktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliënt dit, al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
 2. Indien de dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan op eerste verzoek van de cliënt kosteloos een afschrift zal worden verstrekt.
 3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
 4. Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het leveren van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico- aansprakelijkheid van cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.
 5. De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren. Handelingen en onderzoeken zullen naar eer en geweten gedaan worden; bij een grove fout zal de gecrediteerde schade bij export  nooit groter zijn dan de door cliënt gemaakte onderzoekskosten in  de Dierenartsenpraktijk.
 6. De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
 7. De dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit productie fouten en/of bijwerkingen van producten geleverd door derden. Tenzij deze fout(en) en/of bijwerking(en) openbaar zijn gemaakt door desbetreffende derde of rechtsgeldige instantie.

Artikel 5. Wetenschappelijk onderzoek.

De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartsenpraktijk zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 6. Eigendom.

De dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.

Artikel 7. Overige bepalingen.

 1. Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de praktijk dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de dierenartsenpraktijk.
 2. De dierenartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de dierenartsenpraktijk waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 1. Op alle (behandelings-)overeenkomsten tussen de dierenartsenpraktijk en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in Lelystad bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 9. Privacyverklaring

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk en verantwoordelijk om met uw gegevens. Hier kunt u onze privacyverklaring lezen.

Samengevat: wij bewaren gegevens van uw huisdier (naam, leeftijd, geslacht, diersoort, ras etc) en uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres etc) in ons patiëntadministratieprogramma Idexx Animana. We hebben een Verwerkersovereenkomst afgesloten met Idexx, waardoor uw privégegevens beschermd blijven (Idexx Animana Data Protection Agreement/DPA).

Indien van belang voor uw huisdier, kunnen wij uw gegevens delen met een extern laboratorium of veterinair specialist of (wanneer u naar ons verwezen bent voor tweedelijns zorg) met uw eigen eerstelijns dierenarts. Onder andere afhankelijk van de levensverwachting van uw huisdier, worden uw gegevens na een periode van inactiviteit (meestal jaren) uiteindelijk gewist.